Huishoudelijke hulp categorie 1 blijft maatwerkvoorziening in Zoetermeer

In de collegevergadering van dinsdag 14 april jl. heeft het college aangegeven de hulp bij het huishouden categorie 1 (HH1) als maatwerkvoorziening in tact te willen laten. Het college stelt de raad dan ook voor om het eerdere besluit om de HH1 per 1 september 2015 in de markt te zetten, in te trekken. 

Vanaf februari 2015 zijn gesprekken gevoerd met klanten over het beëindigen van de voorziening huishoudelijke hulp categorie 1. De ervaringen van het eerste kwartaal van 2015 zijn mede aanleiding geweest om een nieuw voorstel te doen. Zie voor meer informatie het hieronder staande persbericht.

De raad is het bevoegde orgaan voor het te nemen besluit. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het voorstel wordt geagendeerd.
 

Inzetten op eigen kracht en nieuwe aanbesteding

In het nieuwe voorstel blijft het inzetten op de eigen kracht van inwoners een belangrijk uitgangspunt. Met alle klanten wordt daarom een gesprek gevoerd, waarin samen met de klant de mogelijkheden worden bekeken om taken zelf uit te voeren, met behulp van het sociale netwerk, vrijwilligers en/of algemene voorzieningen. Daarnaast zal de hulp bij de huishouding in 2016 opnieuw worden aanbesteed. Dit tezamen moet ervoor zorgen dat de kosten goed beheersbaar blijven en passen binnen de financiële kaders van de gemeente. 
 

Informatievoorziening naar klanten HH1

Het college vindt tijdige en juiste informatievoorziening naar klanten van groot belang. Het college heeft daarom besloten om - vooruitlopend op de besluitvorming door de raad - per direct te stoppen met de gesprekken gericht op het beëindigen van de huishoudelijke hulp categorie 1 per 1 september 2015. In plaats daarvan worden ‘eigen kracht’ gesprekken gevoerd.

Alle klanten worden in het algemeen geïnformeerd over het voorgestelde besluit (kranten en website). Klanten die al een gesprek hebben gehad gericht op het beëindigen van de hulp, worden persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe situatie. Dit zal waarschijnlijk na besluitvorming door de raad zijn.
 

 Persbericht HH1 Zoetermeer


<< terug