Miljoenennota Prinsjesdag: wat betekent dit voor u en uw mantelzorger?

Dinsdag werd de laatste Miljoenennota van het Kabinet Rutte II aan de Tweede Kamer aangeboden. De afgelopen jaren is de economische crisis bedwongen en is de stijging van de zorgkosten afgeremd. Dit leverde ons allemaal een compliment op van de Koning.
 

De economische situatie laat het toe om een aantal verzachtende maatregelen af te kondigen. We zetten de (financiële) consequenties en de (indirecte) gevolgen voor u en uw mantelzorger(s) hiervan op een rijtje:
 

Lagere eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdrage in de Wmo wordt lager. 290.000 huishoudens, die een eigen bijdrage aan de Wmo betalen, gaan er op vooruit. Alleenverdieners met een chronisch zieke partner merken dit goed. De maximale eigen bijdrage gaat op modaal niveau omlaag van € 1460 naar € 63. Wij zijn blij dat deze mantelzorgers die vaak langdurig en intensief zorgen op deze wijze verlichting krijgen.

Extra geld voor de regeling eerstelijns verblijf

Het kabinet trekt bijna €30 miljoen extra uit voor de regeling eerstelijns verblijf. Die regeling is onder andere bedoeld voor ouderen die na een ziekenhuisopname voor kortere tijd in een verpleeghuis verblijven om te revalideren.

Dementievriendelijkere samenleving

Ook wordt €30 miljoen gereserveerd voor het Deltaplan dementie. Naast de medische insteek op betere behandeling, genezing en voorkomen van dementie wordt gestreefd naar een dementievriendelijkere samenleving.

Zo lang mogelijk thuis

Het streven blijft om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ook wanneer dit intensieve begeleiding kost. Voor de doelgroep van beschermd wonen is er €30 miljoen extra gereserveerd. Ook voor de tijdelijke opvang van mensen met een lichte verstandelijke beperking komt bij de gemeenten extra geld vrij. Dit betreft groepen, waarvan de mantelzorg vaak zwaar en onvoorspelbaar is. 

Minimale stijging zorgpremie

De zorgpremie stijgt minimaal, denkt het kabinet. We zullen de definitieve plannen van de verzekeraars echter moeten afwachten. De inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers betalen naast de premie daalt. Het eigen risico blijft € 385. De maximale zorgtoeslag stijgt met ongeveer € 2 per maand. Al met al betaalt iemand met een minimuminkomen vanwege de zorgpremie bijna € 135 minder aan premie en eigen risico dan in 2008 (het jaar waarin de crisis begon).

Meer geld voor wijkverpleging

We wisten al eerder dit jaar dat het Kabinet een geplande bezuiniging van een half miljard op de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg ongedaan heeft gemaakt. Daarnaast is in 2017 meer geld voor de wijkverpleging beschikbaar. Bovenop de 180 miljoen extra in 2016 is er ook voor 2017 weer extra 180 miljoen bijgekomen. Steeds meer mensen met een groeiende zorgvraag wonen thuis. Dat kan alleen wanneer mantelzorgers hun rol willen en kunnen (blijven) vervullen. Het is belangrijk dat de budgetten van wijkverpleging gelijke tred houden met deze groeiende vraag. Dit om te voorkomen dat die groei eenzijdig bij de mantelzorg wordt gelegd.

Werk en mantelzorg

€ 0,6 miljoen wordt besteed aan de maatschappelijke bewustwordings campagne Arbeid en Zorg. € 0,2 miljoen is beschikbaar om werkgevers bewust te maken van het belang dat mantelzorgers hun werk en zorgtaken goed kunnen combineren.  

Integrale ondersteuning van de mantelzorger is de volgende stap

In de begroting van VWS staat: ‘De afgelopen jaren heeft de overheid beleid ontwikkeld om de mantelzorger te ondersteunen. Zijn juridische positie is versterkt, en ondersteuning als respijtzorg krijgt steeds meer vorm. Er is erkenning dat mantelzorg deel uitmaakt van de driehoek van cliënt, professionele zorg en mantelzorgverlener. In 2017 is het tijd voor een volgende stap met daarin aandacht voor verdere integrale ondersteuning van de mantelzorger. Genoemd hierbij worden bijvoorbeeld aandacht voor werk en mantelzorg, of huisvesting en mantelzorg alsook voor meer maatschappelijke bewustwording. Onderdeel hiervan is een campagne voor een mantelzorgvriendelijke samenleving.’

Zeker vanwege het regelwerk waarmee de gemiddelde mantelzorger te maken heeft, zijn hier nog flinke stappen voorwaarts te maken. Veel problemen waar mantelzorgers tegenaan lopen vragen om een inspanning van verschillende partijen. Verzekeraars, gemeenten, zorg en welzijn zullen de handen ineen moeten slaan om tot echte integrale oplossingen te komen.


<< terug